رفتن به محتوای اصلی

نشست بصیرتی بامضمون فرزندآوری

اخبار

✅پیغمبرروزقیامت مباهات خواهم کردازفرزندان شما حتی فرزندانی که سقط شودوازدنیا برود وخداوندبهشت رابرایش محیامیکندتاپدرمادرکودک واردبهشت شوند
👌داشتن فرزندصالح
ثواب برای پدرمادرنوشته میشود
👌بخاطرفرزندصالح وخوب عذاب ازپدرمادرکم میشود.... 
👌نترسیدوفرزندصالح ب دنیا بیاورید... 
وخواندن نمازیکشنبه ذیعقعده دراین ماه توصیه شد... 

تعدادشرکت کنندگان۴۲نفر
بابرپایی نمازجماعت وپذیرایی توسط متربیان صالحین به اتمام رسید. 

#_پايگاه_مقاومت_بسیج_بنت_الزهرا 
#_حوزه_مقاومت_بسیج_حضرت_زینب 
#_ناحیه_فردوس

دسته بندی